İTHALAT

İthal konusu eşyanın GTIP’ inin tespit edilmesi.

Talep halinde ön müsaadelerin alınması.
İthal vesaikinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarının yaptırılması.
Konşimento (Ordino) alınması.
T.C. Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat edilmesi.
Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayesinin yapılması.
Eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının yapılması, bilgi verilmesi gereken yerlerin bilgilendirilmesi tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması.
Eşyanın müşterinin belirttiği adrese tesliminin saglanması.
İthalatı teşvik,Yatırım teşvik işlemlerinin yapılması.
Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi.
Gümrük vergi, resim ve harçlarını ihtiva eden çeklerin alınması, banka blokajlarının yaptırılarak zamanında yetkili mercilere ödemesinin sağlanması.
Transit, özel ve genel antrepo işlemlerinin yapılması.
Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması.
Teminat Çözümü işlemlerinin yapılması.
Gümrük beyannamesinin mükellef nüshasının ve benzeri belgelerin en kısa sürede iş sahibinin tesliminin sağlanması.
İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması.

28

32